แบบฟอร์มแจ้งทำบุญ
ชื่อ :
*
 
เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
 
ที่อยู่ :
*
 
ชื่อผู้ติดต่อ :
 
เบอร์โทรศัพท์ :
 
อีเมล์ :
 
 
ต้องการให้แสดงว่า "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม"
 
 
ต้องการใบอนุโมทนาบัตร
 
ต้องการทำบุญ
 
 
 
เงิน
ใส่จำนวน
บาท*
 
ที่ดิน
ใส่จำนวน
ตารางวา*
 
อาคาร
ใส่จำนวน
หลัง*
 
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
ใส่จำนวน
*
 
 
ข้อความเพิ่มเติม :
 
รายการแนบ :
 
 
( ไฟล์มีขนาดไม่เกิน 150 kbyte),ควรเป็นไฟล์ jpg , gif , png , pdf, doc , docx , ptt เท่านั้น
 
กรอกตัวอักษรที่เห็นในภาพ :
*
 
 
 
มหาบาลีวิชชาลัยสถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไปชวนคนไทยเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี

วัตถุประสงค์ของสถาบัน       
1. เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป      
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป   
3. เพื่อพัฒนาศูนย์ทดสอบความรู้มาตรฐานภาษาบาลี    
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาบาลีในรูปแบบต่างๆ

เป้าหมาย
       ผลิตนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรภาษาบาลี (ทุกหลักสูตร)  ปีละ 200,000 คนภายในปีพ.ศ.2566

แผนงานในอนาคต
    1. ชวนพระสงฆ์และฆราวาสผู้มีความสามารถเปิดศูนย์บาลีศึกษาขึ้นตามจังหวัดต่างๆเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีสำหรับผู้สนใจในจังหวัดนั้นๆโดยกำหนดอัตราส่วนประชากรชาวพุทธ 3 แสนคนต้องมีห้องเรียนภาษาบาลีอย่างน้อย 1 ห้องเรียน
    2. จัดตั้งศูนย์ทดสอบความรู้มาตรฐานภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป
    3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาบาลีในรูปแบบต่างๆ

งบประมาณดำเนินการของสถาบัน
มหาบาลีวิชชาลัยไม่มีนโยบายสร้างพระเครื่องหรือสิ่งเคารพใดๆเพื่อหาเงินทุน สถาบันดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆได้โดยอาศัยเงินทุนจากการบริจาคและอุปถัมภ์ของบุคคลและองค์กรต่าง ๆหากท่านเห็นว่ากิจกรรมที่สถาบันกำลังดำเนินการอยู่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและสังคมขอเชิญชวนท่านมาร่วมอุปภัมภ์กิจกรรมและโครงการต่างๆของมหาบาลีวิชชาลัย

การดูแลกองทุนมหาบาลีวิชชาลัย
ขณะนี้คณะสงฆ์วัดโมลีโลกยารามและคณะทำงานมหาบาลีวิชชาลัยเป็นผู้ดูแลการเงินซึ่งเงินทั้งหมดจะใช้จ่ายในกิจกรรมและโครงการที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาบาลีและความยั่งยืนมั่นคงแห่งพระสัทธรรม  มีระบบบัญชีที่ตรวจสอบการใช้จ่ายในกิจกรรมและโครงการต่างๆของสถาบันได้ระยะต่อไปจะมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมาช่วยตรวจสอบดูแลระบบอีกทาง


ร่วมทำบุญอุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัยรายปี
ทุกท่านทุกองค์กรเชิญสร้างประเพณีทำบุญอุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัยตามกำลังศรัทธาเป็นรายปีรายเดือนหรือรายสะดวก

วิธีการทำบุญอุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัย
1. โอนเงินทำบุญอุปภัมภ์เข้าบัญชีธนาคารตามนี้   
       ธนาคารกรุงไทยสาขาปากคลองตลาด ชื่อบัญชีวัดโมลีโลกยาราม(กองทุนมหาบาลีวิชชาลัย)
       เลขที่160-0-07277-1  (ดาวน์โหลดบัญชีธนาคาร)
2. แจ้งการโอนเงินทำบุญของท่านตามฟอร์มข้างล่าง
3. สถาบันจะส่งใบอนุโมทนาบัตรไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ (หากต้องการ)
4. เพื่อความสะดวกสำหรับคณะทำงาน กรุณาส่งรายการโอนเงินของท่
านโดยแนบไฟล์ที่ฟอร์มข้างล่าง หรือถ่ายรูปส่งเข้าอีเมล์ maha@mahapali.com หรือ Line id : mahapali
5.ชื่อผู้ร่วมทำบุญ  จะแสดงรายการอยู่ในประกาศอนุโมทนาของเว็บมหาบาลีวิชชาลัยนี้
6. การทำบุญจะเป็นกุศลที่แผ่ไปกว้างขวางหากท่านเชิญญาติเพื่อนมิตรและบุคคลอื่น ๆ ร่วมทำบุญและอนุโมทนายินดีในกุศลนี้ร่วมกันเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของยิ่งๆขึ้นไป


มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986, 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail :